هزینه خدمات ثبت شرکت

هزینه ثبت شرکت  

ردیف عنوان خدمت توضیحات هزینه خدمات  ( به تومان )
1 ثبت شرکت تا دریافت پیشنویس  آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، تعیین نام ، پیگیری و مشاوره برای حداقل شرایط 450،000
2 پلمپ دفاتر تجارتی برای حداقل  1 جلد دفتر 50 برگی  روزنامه و کل 150،000
3 هزینه قانونی آگهی روزنامه رسمی  تاسیس برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور
4 هزینه قانونی آگهی روزنامه کثیرالنتشار تاسیس برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار   برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار  

سامانه ثبت شرکت ها

——————————————————————-

پرداخت آنلاین هزینه خدمات

در کلیه مراحل ثبت کارشناسان ثبت وکلای شهر جهت مشاوره و پیگیری امور ثبت در کنارتان هستند 

———————————————-

اقدامات قانونی متصوره بعد از ثبت 

پرداخت حق تمبر سرمایه

پرداخت نیم در هزار حق تمبر سرمایه ثبتی ظرف 2 ماه از تاریخ ثبت قاونی  ( پرداخت آنلاین )

پلمپ دفاتر تجاری  

درخصوص اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس متقاضیان می بایست بلافاصله جهت سال مالی جاری و سال مالی بعد خود درخواست پلمب دفاتر را بصورت الکترونیکی تکمیل نمایند.بدیهی است هرگونه مسئولیت عدم پلمب دفاتر طبق قانون با مدیران آنها خواهد بود.

تشکیل پرونده دارایی 

نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی