هزینه خدمات ثبت صورتجلسه تغییرات

هزینه ثبت  هر صورتجلسه تغییرات شرکت

ردیف

عنوان خدمت

توضیحات

هزینه خدمات  ( به تومان )

1

ثبت تغییرات شرکت تا دریافت پیشنویس آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری و مشاوره

برای تغییرات هر صورتجلسه غیر تخصصی

150،000

2

ثبت تغییرات شرکت تا دریافت پیشنویس آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری و مشاوره

برای تغییرات هر صورتجلسه تخصصی

300،000

3

هزینه قانونی آگهی روزنامه رسمی  تاسیس

برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور

برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور

4

هزینه قانونی آگهی روزنامه کثیرالنتشار تاسیس

برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار  

برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار  

 

سامانه ثبت شرکت ها

——————————————————————-

در کلیه مراحل ثبت کارشناسان ثبت وکلای شهر جهت مشاوره و پیگیری امور ثبت در کنارتان هستند 

———————————————-