هزینه داوری

آئین نامه حق الزحمه داوری

«تاریخ تصویب: ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠»

«تاریخ انتشار: روزنامه رسمی شماره ١٦٥٦٣-  ١٣٨٠/١٠/١٥»

ماده١- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا ٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینكه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ٢- حق الزحمه داوری در مواردی كه خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممكن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه كمیت یا كیفیت كار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.

ماده ٣- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.

ماده ٤- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.

ماده ٥ – چنانچه در اثنای كار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.

ماده ٦- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام كار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.

ماده ٧- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر كیلومتر رفت و برگشت ٥٠٠ ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد كسر كیلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.

ماده ٨ – هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی كه طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.

ماده ٩- در صورتی كه انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از كشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از كشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران هم ردیف مدیر كل) به عهده متقاضیان داوری می باشد.

ماده ١٠- چنانچه مستندات و مدارك مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.

ماده ١١- این آئین نامه در ١١ ماده تهیه و در تاریخ ١٣٨٠/٩/٢٠ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

هزینه های اداری و حق الزحمه های داور یا داوران به شرح ذیل می باشد:

جدول جدید هزینه داوری
جدول جدید هزینه داوری 2

محاسبه هزینه های داوری

http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/09/467_orig.jpg?t=636714957066819936