پرداخت آنلاین هزینه خدمات

هزینه ثبت شرکت  

ردیف عنوان خدمت توضیحات هزینه خدمات  ( به تومان )
1 ثبت شرکت تا دریافت پیشنویس  آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، تعیین نام ، پیگیری و مشاوره برای حداقل شرایط 450،000
2 پلمپ دفاتر تجارتی برای حداقل  1 جلد دفتر 50 برگی  روزنامه و کل 150،000
3 هزینه قانونی آگهی روزنامه رسمی  تاسیس برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور
4 هزینه قانونی آگهی روزنامه کثیرالنتشار تاسیس برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار   برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار  

هزینه ثبت  هر صورتجلسه تغییرات شرکت

ردیف عنوان خدمت توضیحات هزینه خدمات  ( به تومان )
1 ثبت تغییرات شرکت تا دریافت پیشنویس آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری و مشاوره برای تغییرات هر صورتجلسه غیر تخصصی 150،000
2 ثبت تغییرات شرکت تا دریافت پیشنویس آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری و مشاوره برای تغییرات هر صورتجلسه تخصصی 300،000
3 هزینه قانونی آگهی روزنامه رسمی  تاسیس برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور برابر استعلام از سامانه روزنامه رسمی کشور
4 هزینه قانونی آگهی روزنامه کثیرالنتشار تاسیس برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار   برابر استعلام از سامانه  آگهی های کثیرانتشار  

هزینه ثبت برند

ردیف عنوان خدمت توضیحات هزینه خدمات  ( به تومان )
1 ثبت برند تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره ثبت برند یا لوگو در یک طبقه 1،450،000
2 هزینه قانونی روزنامه رسمی اول ( آگهی تقاضای ثبت ) حداقل هزینه با توجه به توصیف برند و تعداد خطوط روزنامه رسمی 300،000
3 هزینه قانونی روزنامه رسمی دوم ( آگهی رسمی ثبت ) حداقل هزینه با توجه به توصیف برند و تعداد خطوط روزنامه رسمی 300،000