جدول خرید


ردیف اقلام هزینه قیمت خرید
۱ پذیرش تاسیس شرکت ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پرداخت خدمات

۲ پذیرش صورتجلسه تغییرات شرکت ۵۰,۰۰۰ تومان

پرداخت خدمات

۳ ثبت اظهار نامه علائم تحاری ۲۰۰,۰۰۰ تومان

پرداخت خدمات