مدارک لازم  برای ثبت شرکت

مدارک لازم  برای ثبت شرکت سهامی خاص  ۱-دو نسخه اظهارنامه تکميل شده ۲-دو نسخه اساسنامه تکميل شده ۳-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي ۴-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل ۳۵%…

ادامه مطلب